cycleWASH mini STATION

Het reini­gings­sta­tion.

De cycleWASH mini STATION is een compleet reini­gings­sta­tion voor het hand­ma­tig wassen van fiet­sen. Het kan ook met een cycleWASH mini DUO gecom­bi­neerd worden en wordt dan gebruikt voor voor­rei­ni­ging en lucht­dro­ging.

Video afspe­len

mini STATION

Het reini­gings­sta­tion.

Upgra­de­baar

op

Semi-auto­ma­ti­sche fietsreiniging.

Clean & Dry Gun

De inno­va­tieve reinigingsspuit.

De cycleWASH Clean & Dry Gun is opti­o­neel verkrijg­baar als acce­s­oire voor alle cycleWASH fiets­was­sys­te­men. Hier­mee kun je je fiets voor­rei­ni­gen, afspoe­len en drogen.

Dank­zij het gebruik van lucht­druk heeft de cycleWASH Clean & Dry Gun een zeer laag water­ver­bruik – minder dan 1 liter per minuut. – en is deson­danks uiterst zacht voor gevoe­lige onder­de­len zoals lagers, afdich­tin­gen, naven, ketting, belet­te­ring, enz.

Profi­teer nu van onze aantrek­ke­lijke
Lease opties.

mini STATION 

ab 134 
57 
maan­de­lijks *
  •  

Beperkte actie.

Er is een compres­sor nodig om de cycleWASH mini STATION samen met de Clean & Dry Gun te laten werken. Dit maakt geen deel uit van het lease-aanbod en kan apart worden gekocht. Je vindt onze compres­so­ren verderop op deze pagina.

cycleWASH Compres­so­ren

Altijd de juiste hoeveel­heid lucht.

cycleWASH
Krach­tige bladcompressor

Voor het gebruik van decycleWASH Clean & Dry Gun heb je eenkrach­tige lucht­com­pres­sor nodig.

Wij beve­len de cycleWASH krach­tige blad­com­pres­sor (hier­naast op de foto) speci­aal aan voor inten­sief gebruik in de cycleWASH mini STATION (niet alleen voor de voor­rei­ni­ging, maar ook voor het hand­ma­tig wassen van de fiets). Je vindt deze compres­sor in onze online Shop.

Als je geïn­te­res­seerd bent in een cycleWASH Clean & Dry Gun ofmini STATION infor­meer dan eens naar onze combi deal!

cycleWASH
Mobiele compressor

Voor het gebruik van de cycleWASH Clean & Dry Gun bieden wij eenmobiele lucht­com­pres­soraan.

Je vindt deze compres­sor in onze online Shop.

Als je geïn­te­res­seerd bent in een cycleWASH Clean & Dry Gun vraag dan ook eens naar onze combi deal!

cycleWASH Compressor

*

Alle vermelde prij­zen zijn exclu­sief btw.

Het lease­aan­bod is tijds­be­perkt en alleen geldig in Neder­land. Neem in andere regio’s recht­streeks contact op met de verant­woor­de­lijke verkoop­part­ner voor een aanbod op maat.

De getoonde maan­de­lijkse termijn is geba­seerd op een lease­be­re­ke­ning met een loop­tijd van 48 maan­den. Voor meer infor­ma­tie en de moge­lijk­heid om de bere­ke­ning aan te passen, klik je op de lease­knop direct in de leasecalculator.

Voor alle lease­op­ties worden eenma­lige verwer­kings­kos­ten van € 500 plus btw in reke­ning gebracht bij het afslui­ten van het contract. De btw is verschul­digd ten gunste van cycleWASH Nederland.