cycleWASH mini DUO Black met fiets 2

mini DUO – De nieuwe generatie

Semi-auto­ma­ti­sche fietsreiniging.

Video afspe­len

De half­au­to­ma­ti­sche fiets­was­ma­chine cycleWASH mini DUO is ons meest compacte model. De hoofd­rei­ni­ging wordt uitge­voerd door twee rote­rende wasbor­stels van schuim/​PE Mylex-vezels met druk- en pedaal­sen­so­ren, die tijdens het waspro­ces constant met water worden bevoch­tigd door verstel­bare sproei­ers. Dank­zij het lage­druk­sys­teem en de zachte EASY­Click wasbor­stels is het systeem ook geschiktvoor het wassen van hoog­waar­dige fiet­sen en e‑bikes. Een geïn­te­greerd ultra­soon reini­gings­bad met auto­ma­ti­sche wiel­ro­ta­tie voor een gron­dige reini­ging van banden en velgen, is opti­o­neel verkrijg­baar voor de cycleWASH mini DUOHet systeem reinigt zelfs licht en normaal vervuilde fiet­sen zonder extra schoon­maak­mid­de­len! Het systeem kan in de ECO-modus met enkel water worden gebruikt.

Schoon­maak­pro­ces

De fiets wordt hand­ma­tig door de machine geduwd. Dit bete­kent dat de duur en inten­si­teit van het wassen kan worden aange­past aan de mate van vervui­ling, daar­door kan een hoge reini­gings­graad worden bereikt.

mini DUO Edities

cycleWASH mini DUO Black
cycleWASH mini DUO Black & White
Vorige slide
Volgende slide

Geop­ti­ma­li­seerd ontwerp
met hoog­te­ver­stel­ling voor zwenkwielunit

Onder­steunt zowel dePREMIUM-wasbeurt met auto­ma­ti­schewasmid­del­do­se­ring als ook hetECO-programma met geslo­ten watercircuit

600 W SMART ultra­sone reini­ging
van banden en voor hoog­waar­dige carbon velgen

3‑voudig gemon­teerde pendel wasborstels

Elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zing
2x IP65 aandrij­vin­gen met elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zing voor borstel­ro­ta­tie en borstelbewegingen

Geop­ti­ma­li­seerde anti­slip draai-eenheid voor de wielen met V‑riem gerib­belde riem

Talloze upgra­des van soft­ware en elektronica

In deECO-modus heeft de cycleWASH mini DUO geen vaste water­aan­slui­ting nodig en kan hij ter plekke worden gevuld met een paar emmers water en naar behoefte worden bijge­vuld. Het geslo­ten water­cir­cuit met filter­sys­teem zorgt ervoor dat het water constant wordt gecir­cu­leerd en gezui­verd. Een geslo­ten water­cir­cuit is met name geschikt wanneer de machine frequent van loca­tie veran­dert en tijdens evene­men­ten in het bijzon­der, omdat het systeem niet afhan­ke­lijk is van de lokale waterinstallatie.

Dank­zij de uitste­kende mecha­ni­sche reini­gings­ei­gen­schap­pen kunnen licht en normaal vervuilde fiet­sen zelfs worden gewas­sen zonder toevoe­ging van reini­gings­mid­de­len – in het belang van het milieu!

In de PREMIUM-modus heeft het systeem een vaste (zoet)wateraansluiting en is het bijzon­der geschikt voor inten­sief gebruik met veel opeen­vol­gende wasbeur­ten en sterk vervuilde fiet­sen. Het auto­ma­ti­sche reini­gings­mid­del­do­seer­sys­teem garan­deert consis­tente reini­gings­re­sul­ta­ten op de lange termijn. Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger.

Compacte & mobiele half­au­to­ma­ti­sche fiets­was­ma­chine voor de werk­plaats of voor tijdens evenementen

De fiets wordt in één bewe­ging van beide kanten gerei­nigd door twee bewe­gende en tegen­ge­steld draai­ende borstels

Zachte EASY­Click wasbor­stels voor een zachte reiniging

Mini­maal water­ver­bruik dank­zij geslo­ten water­cir­cuit met waaierpomp

Wiel­draai-eenheid voor eenvou­dig reini­gen van velgen en banden

Fiets­ge­lei­de­rail met rollen langs de wasbor­stels en hellingbaan

Verstel­bare spuit­mon­den voor opti­male efficiëntie

Kunst­stof oprij­pla­ten voor afval­wa­ter, gemaakt van HDPE (harde kunststof)

Zwarte PE-borstels (poly­e­theen) voor spat­be­scher­ming boven­aan en aan de zijkanten

Hoog­waar­dige mate­ri­a­len:
Hoog­waar­dige kunst­stof behui­zing en roest­vrij­sta­len frame

Dekra getest en CE-conform

Meer infor­ma­tie

cycleWASH mini DUO Uitsnede

Anti­zwaar­te­kracht wasborstels

Drie­vou­dige lage­ring, bereikt ook hogere punten op de fiets

LED-status­ver­lich­ting

geeft de huidige status van het waspro­gramma aan

Directe aandrij­ving

voor de borstels

Volle­dig roest­vrij ontwerp

met hoog­waar­dig kunst­stof en roest­vrij staal tot en met de klein­ste schroef

Cash­loos betalingssysteem

NAYAX Onyx

Ultra­sone reiniging

met 2 onder­dom­pel­bare omvormers

Lucht

Kan worden gecom­bi­neerd met onze mobiele cycleWASH compres­sor voor voor­rei­ni­ging en lucht­dro­ging
opti­o­neel

Water

Aanslui­ting voor vers water in PREMIUM-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik 3 liter per wasbeurt

Ener­gie

Piek­ver­mo­gen
in de ECO-modus 1,1 kVA bij 230 Volt
in de Premium modus 0,55 kVA bij 230 Volt

Scha­kel­kast
Stof- en spat­wa­ter­be­scher­ming IP54 volgens VDE- en CE-norm

Voor­rei­ni­ging

Clean & Dry Gun met Touch-Control en timer functie.

Afme­tin­gen

Breedte x diepte x hoogte

1435 x 1030 x 1220 mm
(zonder oprij­pla­ten)

3340 x 1030 x 1220 mm
(met oprij­pla­ten)

Gewicht

215 – 240 kg
(afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering)

Opties

SMART ultra­soon reini­gen
van banden en hoog­waar­dige carbon­vel­gen
met hoog­te­ver­stel­ling voor de zwenkwielunit

Cash­less beta­ling met touch-screen
voor zelf­be­die­ning

Clean & Dry Gun

De cycleWASH-product­fa­mi­lie

Voor elke behoefte het juiste model!

cycleWASH mini DUO Black
cycleWASH mini DUO Black & White

De advies­ver­koop­prijs voor onze fiets­was­sys­te­men is te vinden in onze online Shop.

Wil je een offerte op maat? Gebruik dan het contact­for­mu­lier of stuur een e‑mail naar info@cyclewash.nl

Vraag nu infor­ma­tie aan!cycleWASH Fiets­was­stra­ten

…al meer dan

Fiets wassen
0

Wasbor­stels ontwor­pen voor meer dan

Waspro­ces­sen
0

Lagers en aandrij­vin­gen ontwor­pen voor meer dan

Werk­uren
0

Veilig­heids­be­oor­de­ling door DEKRA

Made in Germany

- – -
Let op: we bieden de model­len cycleWASH mini DUO en Pro enkel aan met een betaald onderhoudscontract.