Robo­tics

Pro – De nieuwe generatie

Volau­to­ma­ti­sche fietsreiniging.

Robo­tics

Pro – De nieuwe generatie

Volau­to­ma­ti­sche
Fiets­was­straat.

cycleWASH Pro

Een AI-onder­steund wassysteem

Intelligent 

Uiterst geautomatiseerd 

Milieuvriendelijk 

Tijdens de inten­sieve wasbeurt wordt door middel van AI de fiets eerst gescand zodat de machine precies weet waar welk onder­deel gerei­nigd moet worden. Hier­door bereikt de cycleWASH Pro uitste­kende reini­gings­re­sul­ta­ten met een mini­maal gebruik van water en energie.

cycleWASH Robo­tics presenteert:

De volau­to­ma­ti­sche fiets­was­straat cycleWASH Pro!

Door middel van volle­dig geau­to­ma­ti­seerde wasprogramma’s ontlast de cycleWASH Pro jouw perso­neel en produ­ceert het het hoog­ste reini­gings­ni­veau dat kan worden bereikt door een borstel­ro­ta­tie. Het lage­druk­sys­teem en de uitzon­der­lijk zachte wasbor­stels maken het systeem ook geschikt voor het wassen van hoog­waar­dige fiet­sen en e‑bikes. Bijzon­der is dat het systeem van de cycleWASH Pro een ultra­soon reini­gings­bad heeft dat de wielen laat draaien waar­door ook de banden en velgen gron­dig gerei­nigd worden.

De fiets­was­straat reinigt licht en normaal vervuilde fiet­sen zelfs zonder reini­gings­mid­de­len! De machine kan in de ECO Modusmet puur water worden gebruikt.

Schoon­maak­pro­ces

De fiets wordt in de machine geduwd en in het midden vast­ge­zet door middel van de boven­ste borstels. De sproei­ers en wasbor­stels worden op een slede auto­ma­tisch langs de fiets gere­den. Afhan­ke­lijk van de mate van vervui­ling kan worden geko­zen voor eenvou­dige of inten­sieve wasprogramma’s.

Onder­steunt zowel dePREMIUM-Modus met auto­ma­ti­sche Reini­gings­mid­del­do­se­ringals ook deECO-Modus met geslo­ten watercircuit

Grote binnen­ruimte
XL e‑bikes tot 2,1 m lang passen volle­dig in het systeem en kunnen zonder proble­men gewas­sen worden.

Gebruiks­vrien­de­lijk & ergo­no­misch ontwerp
Waspro­ces in dezelfde richting

1,2 kW SMART ultra­sone reini­ging
van banden en voor hoog­waar­dige carbon velgen

Gepa­ten­teerd geïn­te­greerd drogen (opti­o­neel)
8 blowers

3‑voudig gemon­teerde pendel wasborstels

Elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zer
IP65 aandrij­vin­gen met elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zer voor borstel­ro­ta­tie en borstelbewegingen

„Bike Load“ (Patent aange­vraagd)
Fietslaad­hulp om de fiets eenvou­dig in de machine te plaatsen

Geop­ti­ma­li­seerde anti­slip draai-eenheid voor de wielen met V‑riem gerib­belde riem

Geop­ti­ma­li­seerd raam­frame
maakt eenvou­dige demon­tage en instal­la­tie van ramen moge­lijk, waar­door onder­houds­werk­zaam­he­den veel eenvou­di­ger worden

Betere toegang tot de tech­ni­sche compo­nen­ten
door geop­ti­ma­li­seerde onder­ste zijklep­pen met grotere uitsparingen

InECO-Modus heeft de cycleWASH Pro geen vaste water­aan­slui­ting en ‑afvoer nodig en kan hij ter plekke worden gevuld met een paar emmers water en indien nodig worden bijge­vuld. Door het geslo­ten water­cir­cuit met filter­sys­teem wordt het water constant gecir­cu­leerd en gezui­verd. Deze modus is uiter­mate geschikt wanneer de machine wisselt van loca­tie of bijv. tijdens evene­men­ten,omdat je niet afhan­ke­lijk bent of er een water­in­stal­la­tie aanwe­zig is.

Dank­zij de uitste­kende mecha­ni­sche reini­gings­ei­gen­schap­pen kunnen licht en normaal vervuilde fiet­sen zelfs worden gewas­sen zonder toevoe­ging van reini­gings­mid­de­len – in het belang van het milieu!

In de PREMIUM-modus heeft het systeem een vaste water­aan­slui­ting nodig en is het bijzon­der geschikt voor inten­sief gebruik met veel opeen­vol­gende wasbeur­ten en sterk vervuilde fiet­sen. Het auto­ma­ti­sche reini­gings­mid­del­do­seer­sys­teem garan­deert consis­tente reini­gings­re­sul­ta­ten op de lange termijn. Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger.

Mili­eu­vrien­de­lijke en gron­dige fiets­rei­ni­ging in 2–5 minuten

Mobiele volau­to­ma­ti­sche fietswasstraat

De fiets wordt auto­ma­tisch van beide kanten gerei­nigd door twee bewe­gende en tegen­ge­steld draai­ende borstels

Zachte EASY­Click wasbor­stels voor een zachte reiniging

Kunst­stof oprij­pla­ten voor afval­wa­ter, gemaakt van HDPE

Zwarte PE-borstels voor spat­be­scher­ming boven­aan en aan de zijkanten

Mate­ri­a­len van hoge kwali­teit:
Hoog­waar­dige kunst­stof behui­zing en roest­vrij­sta­len frame

Dekra getest en CE-conform

Black
Ons meest mili­eu­vrien­de­lijke huis­ves­tings­ont­werp. In deze versie zijn de plas­tic elemen­ten gemaakt van 100% gere­cy­cled materiaal.

Black & White
Onze twee­kleu­rige versie met hori­zon­tale lijnen. De onder­ste zwarte plas­tic elemen­ten zijn gemaakt van 100% gere­cy­cled materiaal.

Silver-Black
Kunst­stof hoeken van gere­cy­cled mate­ri­aal, systeem­kern en zijele­men­ten van roest­vrij staal (vereist voor krach­tige bladcompressor)

Silver-White
Hoeken van twee­kleu­rig kunst­stof, systeem­kern en zijele­men­ten van roest­vrij staal (vereist voor krach­tige bladcompressor)

Plati­num
Het model in de hoog­ste kwali­teit volle­dig gemaakt van roest­vrij staal met de bedie­nings­een­heid geïn­te­greerd in de hand­greep, krach­tige blad­com­pres­sor, geïn­te­greerde droog­een­heid, Clean & Dry Gun en cash­less beta­lings­sys­teem met touch screen

cycleWASH Pro Handleiding

cycleWASH Robo­tics – Meer informatie

Anti­zwaar­te­kracht wasborstels

berei­ken ook hogere punten op de fiets

cycleWASH Antizwaartekracht wasborstels

Hoog­te­ver­stel­ling

manu­eel

cycleWASH hoogteverstelling

Stuur­beu­gel

cycleWASH Pro Stuurbeugel

LED-status­ver­lich­ting

geeft de huidige status van het waspro­gramma aan

Directe aandrij­ving

voor de slee

cycleWASH Directe aandrijving

Directe aandrij­ving

voor de borstels

Volle­dig roest­vrij ontwerp

met hoog­waar­dig kunst­stof en roest­vrij staal tot en met de klein­ste schroef

Cash­loos betalingssysteem

geïn­te­greerd Droger

met 8 radiaalventilatoren

cycleWASH Geïntegreerde droging

geïn­te­greerd Krach­tige bladcompressor

voor het gebruik van de Clean & Dry Gun

Geïntegreerde krachtige bladcompressor

Lithium-ion batte­rijen

voor neton­af­han­ke­lijke werking

Lithium ion batterij

Lithium-ion batte­rijen

voor neton­af­han­ke­lijke werking

Lithium ion batterij

Ultra­sone reiniging

voor voor- en achter­wiel met 4 verzon­ken tuimelaars

Bestu­rings­een­heid onder controle

cycleWASH Detail handvatschakelaar

Mate­ri­aal

Anti­zwaar­te­kracht wasborstels berei­ken ook hogere punten op de fiets 

Hand­ma­tige hoogteverstelling

Stuur­beu­gel

Directe aandrij­ving
voor gelei­ders en borstels

Volle­dig geïn­te­greerde componenten

cycleWASH Pro Zijaanzicht 2

Scha­kel­kast & krach­tige bladcompressor

cycleWASH Pro Zijaanzicht 1

Omvor­mer & waterzuivering

Lucht

Geïn­te­greerde krach­tige blad­com­pres­sor (2,2 kW)
voor Voor­rei­ni­ging
opti­o­neel

Geïn­te­greerde AIR-droogunit
opti­o­neel, bestaande uit 8 centri­fu­gaal­ven­ti­la­to­ren
(lucht­stroom­snel­heid ca. 128 cm³/​min, opge­no­men vermo­gen 4 kW) 

Water

Aanslui­ting voor vers water in PREMIUM-modus
Water­ver­bruik verge­lijk­baar met hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik 3 liter per wasbeurt

Ener­gie

Piek­pres­ta­tie
2,4 – 6 kVA
afhan­ke­lijk van model en opties

Opti­o­nele stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
Omvor­mer, lader & lithi­um­bat­te­rijen geïn­te­greerd
(neton­af­han­ke­lijke werking alleen moge­lijk met appa­ra­tuur zonder blad­com­pres­sor en zonder geïn­te­greerde droging)

Voor­rei­ni­ging

cycleWASH Clean & Dry Gun met Touch-screen en Timer-functie

Afme­tin­gen

Breedte x diepte x hoogte

2365 x 1255 x 1235 mm
(zonder oprij­pla­ten & stuurbeugels)

4200 x 1255 x 1475 mm
(met oprij­pla­ten & stuurbeugels)

Gewicht

550 – 630 kg
(afhan­ke­lijk van uitvoering)

Opties

Volle­dig roest­vrij­sta­len behui­zing met roest­vrij­sta­len hoeken

Bedie­nings­een­heid geïn­te­greerd in handgreep

Cash­less beta­ling met touch-screen
voor zelf­be­die­ning

De cycleWASH-product­fa­mi­lie

Voor elke behoefte het juiste model!

Vraag nu infor­ma­tie aan!

De advies­ver­koop­prijs voor onze fiets­was­sys­te­men is te vindenin onze online winkel.

Wil je een offerte op maat? Gebruik dan het contact­for­mu­lier of stuur een e‑mail naar info@cyclewash.nl* Let op: de optie “geïn­te­greerde krach­tige compres­sor” kan alleen worden besteld voor de edities “Silver-Black”, “Silver-White” en “Plati­num”.

cycleWASH Robo­tics

…al meer dan

Fiets wassen
0

Wasbor­stels ontwor­pen voor meer dan

Waspro­ces­sen
0

Lagers en aandrij­vin­gen ontwor­pen voor meer dan

Werk­uren
0

Veilig­heids­be­oor­de­ling door DEKRA

Made in Germany

Star­ker Auftritt!

Die promi­nente Plat­zie­rung von cycleWASH Fahrradwaschanlagen am Point of Sale stärkt die Außen­dar­stel­lung Ihres Unter­nehmens und stei­gert das Medien­in­te­resse signi­fi­kant. Zeigen Sie, dass Sie am Puls der Zeit sind und erwei­tern Sie Ihr Dienst­leistungs­an­ge­bot für eine wach­sende Zahl an Fahr­rä­dern und E‑Bikes. Die Verkehrs­wende ist da!

- – -
Let op: we bieden de model­len cycleWASH Go en Pro alleen aan met een betaald onder­houds­con­tract voor 2 jaar.