Een fietskar met het fietswassysteem cycleWASH Go staat bij zonsondergang op een plein in Barcelona.

Go

De meest compacte fietswasstraat!

De semi-auto­ma­ti­sche fiets­was­ma­chine cycleWASH Go is het meest compacte model. De hoofd­rei­ni­ging wordt uitge­voerd door twee rote­rende wasbor­stels van schuim/​PE Mylex-vezels met druk- en pedaal­sen­so­ren, die tijdens het waspro­ces constant met water worden bevoch­tigd door verstel­bare sproei­ers. Dank­zij het lage­druk­sys­teem en de zachte EASY­Click wasbor­stels is het systeem ook geschiktvoor het wassen van hoog­waar­dige fiet­sen en e‑bikes. Voor een gron­dige reini­ging van banden en velgen heeft de cycleWASH Go een auto­ma­ti­sche wiel­draai-eenheid met veer­be­laste borstels.

Het systeem reinigt zelfs licht en normaal vervuilde fiet­sen zonder extra schoon­maak­mid­de­len! De fiets­was­ma­chine kan in ECO Modus met schoon water worden gebruikt.

Schoon­maak­pro­ces

De fiets wordt hand­ma­tig door de machine geduwd. Dit bete­kent dat de duur en inten­si­teit van het wassen kan worden aange­past aan de mate van vervui­ling, daar­door kan een hoge reini­gings­graad worden bereikt.

Ultra­com­pact ontwerp

Onder­steunt zowel dePREMIUM-wasbeurt met auto­ma­ti­schewasmid­del­do­se­ring als ook hetECO-programma met geslo­ten watercircuit

op lagers gemon­teerde draai­ende wasborstels

Elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zing
2x IP65 aandrij­vin­gen met elek­tro­ni­sche koppel­be­gren­zing voor borstel­ro­ta­tie en borstelbewegingen

Geop­ti­ma­li­seerde anti­slip draai-eenheid voor de wielen met V‑riem gerib­belde riem

In deECO-Modus heeft de cycleWASH Go geen vaste water­aan­slui­ting nodig en kan hij ter plekke worden gevuld met een paar emmers water en naar behoefte worden bijge­vuld. Door het geslo­ten water­cir­cuit met filter­sys­teem wordt het water constant gecir­cu­leerd en gezui­verd. Een geslo­ten water­cir­cuit is met name geschikt wanneer de machine frequent van loca­tie veran­dert en tijdens evene­men­ten in het bijzon­der, omdat het systeem niet afhan­ke­lijk is van de lokale waterinstallatie.

Dank­zij de uitste­kende mecha­ni­sche reini­gings­ei­gen­schap­pen kunnen licht en normaal vervuilde fiet­sen zelfs worden gewas­sen zonder toevoe­ging van reini­gings­mid­de­len – in het belang van het milieu!

In de PREMIUM-modus heeft het systeem een vaste (zoet)wateraansluiting en is het bijzon­der geschikt voor inten­sief gebruik met veel opeen­vol­gende wasbeur­ten en sterk vervuilde fiet­sen. Het auto­ma­ti­sche reini­gings­mid­del­do­seer­sys­teem garan­deert consis­tente reini­gings­re­sul­ta­ten op de lange termijn. Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger.

Ultra­com­pacte & mobiele semi-auto­ma­ti­sche fiets­was­straat met Pro-uitrus­ting voor de werk­plaats of evenementen

De fiets wordt in één bewe­ging van beide kanten gerei­nigd door twee bewe­gende en tegen­ge­steld draai­ende borstels

Zachte EASY­Click wasbor­stels voor een zachte reiniging

Mini­maal water­ver­bruik dank­zij geslo­ten water­cir­cuit met waaierpomp

Wiel­draai-eenheid voor eenvou­dig reini­gen van velgen en banden

Fiets­ge­lei­de­rail met rollen langs de wasbor­stels en hellingbaan

Verstel­bare spuit­mon­den voor opti­male efficiëntie

Kunst­stof oprij­pla­ten voor afval­wa­ter, gemaakt van HDPE (harde kunststof)

Zwarte PE-borstels (poly­e­theen) voor spat­be­scher­ming boven­aan en aan de zijkanten

Hoog­waar­dige mate­ri­a­len:
Hoog­waar­dige kunst­stof behui­zing en roest­vrij­sta­len frame

Dekra getest en CE-conform

Lucht

Een krach­tige blad­com­pres­sor kan worden geïn­te­greerd voor voor­rei­ni­ging en lucht­dro­ging
opti­o­neel

Water

Aanslui­ting voor vers water in PREMIUM-modus
Het water­ver­bruik is verge­lijk­baar met dat van een hogedrukreiniger

Geslo­ten water­cir­cuit in ECO-modus
Gemid­deld water­ver­bruik 3 liter per wasbeurt

Ener­gie

Piek­ver­mo­gen
0,6 kVA, tot 3,6 kVA
afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering

Scha­kel­kast
Stof- en spat­wa­ter­be­scher­ming IP54 volgens VDE- en CE-norm

Voor­rei­ni­ging

Clean & Dry Gun met Touch-Control en timer functie.

Afme­tin­gen

Lengte x breedte x hoogte

1100 x 1150 x 1200 mm
(zonder oprij­pla­ten)

3100 x 1150 x 1200 mm
(met oprij­pla­ten)

Gewicht

140 – 180 kg
(afhan­ke­lijk van het model en de uitvoering)

Opties

Stroom­voor­zie­ning via zonne-ener­gie
(omvor­mer, externe lithiumbatterijlader)

Contact­loos betaal­sys­teem
(Apple Pay, Google Pay, Visa, Master, Maestro)

Bewa­king van de machine op afstand

Geïn­te­greerde krach­tige compressor

Clean & Dry Gun

Fietswasmachine cycleWASH Go Platinum zonder fiets
cycleWASH Go

De advies­ver­koop­prijs voor onze fiets­was­sys­te­men is te vinden in onze online Shop.

Wil je een offerte op maat? Gebruik dan het contact­for­mu­lier of stuur een e‑mail naar info@cyclewash.nl

Vraag nu infor­ma­tie aan!- – -
Let op: we bieden de model­len cycleWASH Go, mini DUO en Pro alleen aan met een onder­houds­con­tract tegen beta­ling voor tenmin­ste 2 jaar.